Kerkdiensten Meevieren

Algemeen

Het zal niemand ontgaan zijn dat per 25 september de meeste Coronamaatregelen zullen vervallen. Op basis van de door het Steunpunt Kerk en Werk en het CIO afgegeven advies heeft de Coronawerkgroep gekeken naar de omstandigheden waaronder GKV De Bron haar activiteiten weer verder op kan starten met ingang van zondag 26 september. Een belangrijke beperking die komt te vervallen is de 1,5m maatregel. Hiermee lijkt de weg vrij om zonder beperking alle activiteiten weer op te starten en dus ook de kerkdiensten. Echter wordt er ook geadviseerd niet de grenzen op te zoeken, rekening te houden met de (on)mogelijkheden van het kerkgebouw en nog belangrijker rekening te houden met de kwetsbare personen en groepen. De Coronawerkgroep heeft zich gebogen over de mogelijkheden hoe we binnen GKV de Bron op een acceptabele manier de versoepeling van de maatregelen kunnen doorvoeren. Hiervoor is aan de gemeenteleden ook gelegenheid gegeven input aan te leveren, hoe er invulling gegeven kan worden rekening houdend ook met leden die, om begrijpelijke redenen, nog moeite hebben met de versoepelingen.

Wijzigingen in maatregelen

Na goed overleg is besloten om gebruik te maken van de versoepelingen. Dit betekent dat we in de basis geen beperking in het aantal bezoekers meer hebben. Er kan in het grootste gedeelte van de kerkzaal weer een eigen zitplaats uitgekozen worden. De coördinatoren/(hulp-)kosters zullen de bezoekers ook niet meer de zaal in begeleiden. Alle rijen zijn in dit gedeelte van de kerkzaal ook te gebruiken. We roepen iedereen op waar mogelijk 1 stoel leeg te houden in de rij tussen personen uit verschillende huishoudens. Bezoekers die in dit vrije toegankelijke deel van de kerkzaal willen gaan zitten, hoeven zich niet vooraf aan te melden. De reden hiervan is, dat het lastig is vast te stellen wat het maximaal bezoekers zal zijn, die in dit gedeelte van de kerkzaal plaats kunnen nemen.

Naast het gedeelte van de kerkzaal wat vrij toegankelijk is, zal er aan de straatzijde in de kerkzaal ruimte zijn voor 50 personen, om wel onderling nog afstand te houden. Hierbij geldt dat de lege rijen gehandhaafd worden, en in de rijen waar mensen zitten 1 stoel vrijgehouden moet worden tussen personen van verschillende huishoudens. De aanwezige (hulp-)kosters zullen er toezicht op houden dat mensen op een juiste manier plaatsnemen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen van achteruit de aangewezen plaatsen opgevuld worden. Houdt hiervoor de aanwijzingen van de (hulp-) kosters in de gaten. Om in beeld te hebben hoeveel personen van deze optie gebruik wensen te maken, is het nodig dat deze bezoekers zich aanmelden, dit kan tot dus tot maximaal 50 personen, via onderstaande knop:

Kerkdienst Meevieren

De (hulp-) kosters zullen ervoor zorgen dat de bezoekers op deze plaatsen als eerste de kerkzaal kunnen verlaten via de nooddeur achter in de kerkzaal. De overige bezoekers dienen te wachten totdat deze gemeenteleden de kerkzaal hebben verlaten. Als gevolg van de bovenstaande wijze van organiseren en indelen van de kerkzaal, kan de situatie zich voordoen dat er meer bezoekers komen dan in de kerkzaal plaats kunnen nemen. In dat geval zal er de optie worden geboden plaats te nemen in de grote zaal beneden of de bezoekers maken de keuze de dienst alsnog digitaal thuis te volgen.

Praktische punten

Voor wat betreft de praktische zaken rond het doorvoeren van de versoepelingen vragen we aandacht voor het volgende:

 • De ingang bij de parkeerplaats aan de achterzijde zal ook weer voor aanvang en na afloop van de dienst gebruikt gaan
 • Als gevolg van de toename in het aantal bezoekers kan ervoor aanvang en na afloop van de dienst druk zijn in en rond het kerkgebouw. Houdt hierbij rekening dat er bezoekers kunnen zijn die de 1,5m afstand nog in acht willen nemen. Blokkeer geen in- en uitgangen en zorg voor een vrije doorgang naar de parkeerplaats achter het kerkgebouw en oversteekplaats voor het kerkgebouw.
 • Bij de entree van het kerkgebouw adviseren we gebruik te maken van de geplaatste dispensers om uw handen te desinfecteren
 • Maakt u geen gebruik van één van 50 zitplaatsen om afstand te kunnen houden, betreedt de kerkzaal dan via de centraal gelegen entree duren en niet via de nooduitgang
 • De kapstokken en postvakken zullen nog niet in gebruik worden genomen
 • De crèche zal ook weer iedere zondag worden georganiseerd. Voor het halen en brengen van de kinderen wordt verzocht de zij ingang bij de fietsrekken te gebruiken.
 • Verschillen van inzicht

Mocht er onvoldoende comfort gevoeld worden, als gevolg van corona omstandigheden en het risico wat men meent te lopen op besmetting, is er gelukkig nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de verschillende opties de kerkdienst digitaal te volgen.'

Het is duidelijk dat we in een overgangsfase zitten, waarbij we er ook nog rekening mee moeten houden dat beperkende maatregelen als gevolg van de ontwikkelingen toch weer zullen worden ingevoerd. We hopen uiteraard met elkaar dat het virus onder controle blijft en dat iedereen zich in de komende tijd meer en meer vrij voelt de kerkdiensten fysiek te bezoeken. We willen in dat kader wijzen op de mogelijkheid van het fysiek bezoeken van de middagdiensten, waarin onder normale omstandigheden het handhaven van de onderlinge afstand van 1,5m goed te doen is.
De werkgroep roept op tot onderling respect over de verschillen in standpunten. Dit geldt ook voor de verantwoordelijkheid naar elkaar toe en de kritische houding die er moet zijn rond de gezondheid en het bezoeken van de kerkdienst. Bij twijfel over de gezondheid wordt dringend opgeroepen de kerkdienst niet fysiek te bezoeken maar deze digitaal te volgen. 

Basis Principes

We wijzen in dit kader op de nog steeds geldende basis principes:

 • Bij klachten blijf je thuis
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Houdt gepaste afstand
 • Beperk zoveel mogelijk het handen schudden
 • Ruimtes waar meerdere mensen tegelijk verblijven, moeten goed geventileerd worden

Gezien het laatste basisprincipe wijzen we erop dat het in de kerkzaal door het ventileren fris kan zijn. Houdt hier rekening mee in de keuze van kleding welke u draagt, dit combinatie met de weersomstandigheden.

Overige

Op basis van de landelijke richtlijn zal er bij het fysiek bezoeken van de kerkdienst geen controle plaatsvinden van de Coronapas op vaccinatie of negatieve testuitslag. Naast het uitbreiden van het aantal bezoekers in de kerkdiensten, is er ook weer de mogelijkheid de overige activiteiten in het kerkgebouw op te starten. Hierbij is er uiteraard de ruimte dat de 1,5 afstand toch wordt toegepast, al is dit niet verplicht. Het is van belang dat voor deelnemers of bezoekers duidelijk is wat hierin mogelijk is. We roepen dan ook de voorzitters van bijeenkomsten op hierover vooraf onderling afstemming te zoeken, zodat gemeenteleden die de 1,5m onderlinge afstand willen respecteren ook de mogelijkheid krijgen vergaderingen bij te kunnen wonen.

Mocht u eventueel vragen hebben, of na een bezoek aan de kerkdienst uw feedback willen geven, stuur dan een mail naar coronawerkgroep@gkvdebron.nl.

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaring 21:6 b